Regulamin ChKKK

I. Informacje ogólne

1. Chrzanowski Klub Karate Kyokushinkaikan jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS nr 0000056316 i na podstawie statutu może prowadzić zajęcia sportowe karate.

2. CHKKK jest członkiem Polskiego Związku Karate i z tego tytułu posiada licencję na prowadzenie zajęć karate, udział we współzawodnictwie sportowym karate kyokushinkaikan.

3. Zajęcia sportowe Kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Kyokushinkaikan Karate z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.

4. Zajęcia prowadzą instruktorzy posiadający kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć.

5. Dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą w treningach w pełnowymiarowym programie szkoleniowym karate., w obozach rekreacyjno-sportowych letnich i zimowych, przystępują do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu, dan; reprezentują klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.

6. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym od września do czerwca w każdej ze zorganizowanych grup jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 10 osób.

7. W Przypadku mniejszej ilości uczestników ćwiczący mogą zostać przeniesieni do innych grup ćwiczebnych pro-wadzonych przez klub.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Złożenie deklaracji członkowskiej i zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich - załączone 1 zdjęcie (3x4 cm).

2. Wpłata składki członkowskiej i wpisowego.

3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego -raz na pół roku - zawodnicy.

4. Na zajęciach obowiązuje strój karate-gi (białe kimono, obowiązkowo czyste) lub w innym stroju sportowym (po-czątkujący). Nie nosi się biżuterii; dłuższe włosy powinny być spięte. Dodatkowo należy posiadać ochraniacze na goleń stopę i piąstkówki (białe).

5. Każdy ćwiczący powinien przestrzegać etykiety Dojo.

III. Składki członkowskie

1. Składki członkowskie są opłacane do 5-go dnia każdego miesiąca.

2. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonać u instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc (okres) w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu (okresie). Nieobecność na treningu lub treningach nie zwalnia z konieczności opłaty składki.

4. Członkostwo w klubie wygasa automatycznie po nieopłaceniu składki członkowskiej za dwa kolejne miesiące.

5. Wysokość opłat i składek członkowskich: 100 zł - miesięcznie- składka za 1 osobę, 20 zł - jeden trening.

IV. Warunki Bezpieczeństwa i NW

1. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu instruktorowi.

2. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być zgłaszane prowadzącemu zajęcia i odnotowane w dzienniku zajęć, co jest warunkiem dalszych starań o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW.

Niestosowanie się do postanowień powyższego REGULAMINU może spowodować skreślenie z listy członków klubu.

Zarząd Chrzanowskiego Klubu Karate KyokushinSponsorzy