Klauzula Informacyjna - RODO

Chrzanowski Klub Karate Kyokushinkaikan działając z poszanowaniem prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy: 


 • Administratorem Danych Osobowych jest Chrzanowski Klub Karate Kyokushinkaikan z siedzibą w Chrzanowie,
  ul. Sokoła 24, tel. 502 059 589, e-mail: klub@chkkk.pl.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Oso-bowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Chrzanowskim Klubie Karate Kyokushin stanowi: Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 RODO.
 • W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku realizacji programów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim bądź wojewódzkim CHKKK jest podmiotem przetwarzającym. Chrzanowski Klub Karate Kyokushinkaikan wypełnia swoje obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgod-nie z Art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

  Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną CHKKK. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.


  Zarząd Chrzanowskiego Klubu Karate KyokushinkaikanSponsorzy